Terms & Conditions

Algemene Voorwaarden van Swen Pennings

1. Definities

Onderstaande begrippen worden voor de toepassing van deze Algemene Voorwaarden als volgt gedefinieerd:

1.1    Koper: Een ieder die een Overeenkomst sluit of heeft gesloten met Swen Pennings.

1.2   Swen Pennings: Swen Pennings, gebruiker van deze Algemene  Voorwaarden, gevestigd en kantoorhoudende aan de Brusselsestraat 83, 6211 PC Maastricht.

1.3  Overeenkomst: Elke tussen de Koper en Swen Pennings gesloten Overeenkomst van koop en verkoop met betrekking tot de zaken die door Swen Pennings in het kader van haar normale ondernemingsuitoefening worden aangeboden.

1.4   Voorwaarden: De Algemene  Voorwaarden van Swen Pennings.

2. Toepasselijkheid Voorwaarden

Deze Voorwaarden maken deel uit van iedere aanbieding, offerte en iedere Overeenkomst en gelden voor alle uit hoofde van een Overeenkomst uitgevoerde leveranties en overige diensten.

2.1    Aanvullende en/of afwijkende Voorwaarden van de Koper -waaronder inkoopvoorwaarden- maken geen deel uit van de Overeenkomst en binden Swen Pennings niet, tenzij door partijen zulks nadrukkelijk zijn overeengekomen.

2.2     Indien deze Voorwaarden tussentijds worden gewijzigd, maakt de gewijzigde versie van deze Voorwaarden deel uit van elke tussen Koper en Swen Pennings tot stand gekomen Overeenkomst, tenzij de Koper binnen zeven dagen na ontvangst van de gewijzigde Voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk te kennen geeft niet met de wijzigingen akkoord te gaan.

3. Totstandkoming Overeenkomst

Offertes en aanbiedingen van Swen Pennings zijn geheel vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

3.1   Een Overeenkomst komt tot stand door een geplaatste bestelling door Koper bij Swen Pennings en de aanvaarding door Swen Pennings van deze bestelling. Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt Koper de toepasselijkheid van de Voorwaarden.

3.2   Een bestelling van Koper geldt als aanvaard door Swen Pennings, indien Swen Pennings niet binnen twee weken aan Koper laat weten de bestelling niet te aanvaarden.

3.3   Koper heeft het recht de gesloten Overeenkomst zonder opgave van reden te ontbinden gedurende een periode van 7 werkdagen. Dit dient uitsluitend schriftelijk te geschieden, t.w. per brief, fax of e-mail.

4. Overmacht

In geval, ten gevolge van overmacht, de levering van de bestelde zaken onmogelijk is, wordt Swen Pennings ontslagen van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst.

4.1    In geval ten gevolge van overmacht vertraging optreedt in de levering, is Swen Pennings ontslagen van zijn verplichtingen om binnen de aangegeven levertijd te leveren.

4.2   Onder overmacht wordt mede verstaan een omstandigheid waarop Swen Pennings geen invloed heeft of redelijkerwijs kan hebben.

4.3   De Koper is slechts bevoegd om tot ontbinding over te gaan, voor zover de Overeenkomst niet kan worden uitgevoerd, of vast is komen te staan dat nakoming niet binnen twee maanden mogelijk is.

4.4   Koper kan in geval van overmacht van Swen Pennings geen vergoeding van de door hem geleden schade vorderen van Swen Pennings.

5. Aansprakelijkheid

Swen Pennings  is niet aansprakelijk voor schade die de Koper dan wel enige derde heeft geleden, ten gevolge van tekortkomingen in de door Swen Pennings geleverde zaken.

5.1    Swen Pennings is niet aansprakelijk voor enige schade die de Koper dan wel enige derde heeft geleden als gevolg van niet, verkeerde of niet tijdige levering door Swen Pennings.

5.2  De aansprakelijkheid van Swen Pennings ten aanzien van de geleverde zaken uit de Overeenkomst, is gemaximaliseerd tot het bedrag waarvoor de zaken uit de Overeenkomst worden overgedragen.

5.3    Als niet anders is bepaald, geldt voor alle rechtsvorderingen jegens Swen Pennings een verjaringstermijn van één jaar, gerekend vanaf de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst.

6. Betaling

Swen Pennings brengt de door de Koper verschuldigde bedragen uit de Overeenkomst door middel van een nota in rekening.

6.1    De Koper en Swen Pennings kunnen overeenkomen tot contante betaling.

6.2    De betaling dient te geschieden op een door Swen Pennings aangegeven bank- of girorekening, zonder inhouding of korting, op de wijze en binnen de termijn zoals is gesteld op de nota.

6.3    Indien geen termijn is vermeld zal een betalingstermijn van tien werkdagen gelden.

6.4    Swen Pennings houdt zich het recht voor om prijsveranderingen door te berekenen aan de Koper.

6.5    Swen Pennings zal uitdrukkelijk de Koper verwittigen van opgetreden prijsveranderingen. De Koper kan binnen vijf werkdagen de Overeenkomst ontbinden, nadat de prijsverandering uitdrukkelijk aan de Koper is kenbaar gemaakt. Ontbinding van de Overeenkomst op grond van gewijzigde prijzen, dient schriftelijk dan wel per e-mail aan Swen Pennings te worden ingediend.

6.6    Indien de Koper verhuist en/of zijn nota-adres wijzigt, dient daaraan voorafgaand zo tijdig mogelijk het nieuwe adres schriftelijk mede te delen aan Swen Pennings.

6.7    Swen Pennings heeft te allen tijde het recht vooruitbetaling, contante betaling of zekerheid te verlangen voor de betaling van de Koper.

6.8    Zonder uitdrukkelijke toestemming van Swen Pennings is de Koper niet gerechtigd zijn betalingsverplichtingen jegens Swen Pennings te verrekenen met enige vordering van de Koper op Swen Pennings, uit welke hoofde dan ook.

6.9   Bij niet of niet-tijdige betaling is Swen Pennings vanaf de vervaldatum van de factuur, zonder voorafgaande mededeling of sommatie, gerechtigd aan Koper een rente in rekening te brengen van 5 % per maand of gedeelte van een maand dat betaling uitblijft. Voorts is Swen Pennings gerechtigd aan Koper een bedrag van minimaal 20 % van de openstaande hoofdsom in rekening te brengen als vergoeding voor de door Swen Pennings te maken gerechtelijke en buitengerechtelijk incassokosten, onverminderd het recht van Swen Pennings om de werkelijk gemaakte kosten in rekening te brengen aan de Koper.

6.10   Zolang de Koper niet aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Swen Pennings, uit welke hoofde dan ook, heeft voldaan, is Swen Pennings gerechtigd de overeengekomen levering van roerende zaken te staken dan wel op te schorten. Deze opschorting geldt tot het moment waarop de Koper alsnog al verplichtingen jegens Swen Pennings is nagekomen.

6.11   Onverminderd het in artikel 6.10 bepaalde, is Swen Pennings bij niet of niet-tijdige betaling, dan wel niet of niet behoorlijke nakoming van enige andere op de Koper rustende verplichting, gerechtigd de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling schriftelijk ontbonden te verklaren, onverminderd het recht van Swen Pennings om vergoeding van de door haar ten gevolge van deze ontbinding geleden schade van de Koper te verlangen.

7. Eigendomsvoorbehoud

Zolang de Koper niet volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Swen Pennings uit hoofde van een Overeenkomst van levering of terbeschikkingstelling van zaken, vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van een zodanige Overeenkomst inbegrepen, behoudt Swen Pennings zich het eigendom van alle door hem aan de Koper geleverde zaken

8. Garantie

Op alle producten, roerende zaken die worden aangeboden door Swen Pennings zijn de garanties van toepassing welke worden verstrekt door de fabrikant van de artikelen.

8.1    De garantie is alleen geldig indien een originele aankoopfactuur kan worden overlegd.

8.2   Tenzij sprake is van grove schuld of nalatigheid, is Swen Pennings niet aansprakelijk voor eventuele gevolg- en/of bedrijfsschade (veroorzaakt door onder meer ondeskundig gebruik), of artikelen met gebreken.

8.3   Swen Pennings is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt doordat de website of de vestiging van de winkel niet bereikbaar en/of niet beschikbaar is voor bestellingen.

8.4    De Koper is zelf verantwoordelijk voor de keuze, het gebruik en de toepassing van de bestelde zaken bij Swen Pennings. Swen Pennings verstrekt zoveel als redelijkerwijs mogelijk is productinformatie ten behoeve van de Overeenkomst.

9. Levering

Alle pakketten worden discreet verpakt en meestal afgeleverd met de reguliere postbezorging.

9.1    Swen Pennings streeft naar een leveringstermijn van maximaal 15 werkdagen voor de zaken uit de Overeenkomst, na ontvangst van de betaling, voor Europa.

9.2   Indien de levering van de overeengekomen zaken niet kan plaatsvinden zoals op de nota is weergegeven, dan behoudt Swen Pennings zich ten alle tijden het recht voor, om de gemaakte kosten in rekening te brengen bij de Koper, tenzij sprake is van grove schuld of nalatigheid aan de zijde van Swen Pennings.

9.3   Extra kosten die gemoeid zijn met de aflevering van de zaken uit de Overeenkomst, uitdrukkelijk gemaakt op verzoek van de Koper, zullen afzonderlijk in rekening worden gebracht, tenzij schriftelijk anders door partijen is overeengekomen.

9.4  Swen Pennings kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies van de zaken uit de Overeenkomst door toedoen van de vervoerder.

9.5  Ten aanzien van de levering van haar producten, gaat Swen Pennings uit van het Nederlands rechtssysteem. Aangezien de wettelijke regelingen omtrent  producten per land verschillen kan Swen Pennings niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, verlies of andere tekortkoming in de levering ten gevolge van de bestaande verschillen in nationale regelgeving aangaande producten.

10. Klachtrecht en Retourzendingen

Indien de geleverde zaken niet conform de Overeenkomst zijn, dient de Koper uiterlijk binnen 8 werkdagen na aflevering Swen Pennings onverwijld en gemotiveerd in te lichten en vervolgens schriftelijk de gegronde klacht te bevestigen binnen de gestelde termijn.

10.1    Bij gebreke van de informatieplicht aan de zijde van de Koper, vervalt elke aanspraak jegens Swen Pennings ter zake van gebreken in de geleverde zaken en/of onjuistheden in de nota.

Na de melding van de hierboven beschreven klacht, zal de Koper de instructies opvolgen van Swen Pennings.

10.2    Indien de Koper niet conform de Overeenkomst krijgt geleverd, is de Koper gerechtigd de betreffende zaken retour te zenden aan Swen Pennings. De kosten voor een dergelijke retourzending komen voor rekening van Swen Pennings.

10.3    De Koper is verplicht de te retourneren zaken deugdelijk te verpakken. Bij de retourzending dient de Koper de aard van de klachten schriftelijk mede te delen.

10.4    Swen Pennings zal, na ontvangst van de geretourneerde zaken, zo spoedig mogelijk alsnog, op de correcte wijze, de Overeenkomst nakomen, onder voorbehoud van de mogelijkheid tot nakoming binnen de risicosfeer van Swen Pennings. Indien nakoming niet meer mogelijk is zal Swen Pennings de verrichte betaling van de Koper terugstorten, onder voorbehoud van eventuele beschadiging aan de geretourneerde zaken.

11 Risico’s

Tenietgaan, verlies, diefstal of waardevermindering van hetgeen overeengekomen is voor risico van Swen Pennings tot het moment van aflevering, en voor risico van de Koper na het moment van aflevering.

11.1    De Koper dient Swen Pennings onverwijld mede te delen indien beslag wordt gelegd op de zaken of indien op enige andere wijze eigendomsrechten van Swen Pennings dreigen te worden geschaad.

11.2    Zolang het eigendom van de zaken bij Swen Pennings berust, is Swen Pennings gerechtigd de zaken bij de Koper op te vorderen.

11.3    De kosten die voortkomen uit artikel 11.2 zijn voor rekening van de Koper indien zulks binnen de risicosfeer van de Koper ligt. De Koper dient hiervoor Swen Pennings toegang te verlenen tot de locatie van de betreffende zaken.

12. Toepasselijk recht

Op elke Overeenkomst, offerte en aanbieding is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

12.1  Alle geschillen die samenhangen met een Overeenkomst zullen uitsluitend worden beslecht door de Nederlandse rechter. In beginsel dienen geschillen te worden voorgelegd aan bevoegde rechters.

12.2   Swen Pennings is zich bewust van het feit dat de zaken die worden aangeboden in de normale bedrijfsuitoefening dienen te worden aangewend voor doeleinden binnen het rechtelijk toegestane systeem met betrekking tot de producten. Swen Pennings wil hierbij ook aangeven dat het oogmerk van de bestemming voor de overeengekomen zaken, louter ligt in de sfeer van de aansprakelijkheid van de Koper.

12.3   Van Swen Pennings kan in redelijkheid niet worden gevergd dat zij rekening houdt met de verschillen tussen nationale regelgevingen aangaande door haar aangeboden producten.

12.4   Swen Pennings heeft alleen inzicht in de persoonlijke gegevens, die worden verzonden via de reguliere e-mail. Uitsluitend medewerkers van Swen Pennings hebben toegang tot deze gegevens.

12.5    De Koper kan de bij Swen Pennings de door haar verstrekte gegevens opvragen en/of wijzigen.

12.6    Afbeeldingen op de website kunnen afwijken van de werkelijkheid.

Aanvullende Algemene Voorwaarden voor www.swenpennings.com

1. Algemeen

De Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot online bestellingen tussen Swen Pennings en de Koper.

1.1    Swen Pennings heeft te alle tijden het recht de leveringsvoorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.

1.2   Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke Koper zich, zonder voorbehoud, akkoord met de Algemene Voorwaarden.

2. Prijzen en aanbiedingen

De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in Euro’s, inclusief BTW, exclusief verzendkosten.

2.1    Swen Pennings is niet aansprakelijk voor de gevolgen van zet-, typ- en/of programmeer- of programmafouten in haar website. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

2.2    Aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en gedurende de daarvoor aangegeven looptijd.

3. Betalingsmethoden

3.1    Overboeking vooraf per giro of bank (uw bestelling wordt verstuurd zodra uw overboeking bij ons geregistreerd staat).

3.2    Wanneer de bestelling niet binnen 7 dagen is voldaan, wordt er éénmalig een herinnering toegestuurd. Mocht er dan binnen 3 dagen nog geen betaling hebben plaatsgevonden dan wordt de bestelling geannuleerd.

4. Verzendkosten

4.1    De verzendkosten voor verzending binnen Nederland bedragen de kosten die de vervoerder per bestelling in rekening brengt, ongeacht het aantal artikelen. Voor verzending naar het buitenland binnen Europa bedragen de kosten die de vervoerder per bestelling in rekening brengt, ongeacht het aantal artikelen. Voor verzending naar het buitenland buiten Europa hanteren wij de actuele verzendkosten van de vervoerder.

4.2    Bij ruilen/retourneren zijn de verzendkosten voor het terugsturen van de artikelen voor rekening van de Koper.

4.3    Bestellingen worden verstuurd via DHL of PostNL of via PostBE voor de rest van Europa.

5. Levering

Na plaatsen van uw bestelling ontvangt u per mail automatisch een bevestiging van uw bestelling. Op deze bevestiging staat het totaalbedrag van uw bestelling inclusief verzendkosten en verdere betalingsgegevens. Mocht u na bestelling geen bevestiging ontvangen gelieve dan contact op te nemen met Swen Pennings.

5.1    Alle artikelen zijn uit voorraad leverbaar, tenzij anders aangegeven. Indien de bestelde artikelen niet meer voorradig zijn, neemt Swen Pennings per mail contact met u op.

5.2    Swen Pennings kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade ontstaan tijdens het transport. Swen Pennings verplicht zich tot het deugdelijk verpakken van de artikelen opdat de kans op schade tot een minimum wordt beperkt.

5.3    Swen Pennings verstuurt de bestellingen tijdens werkdagen binnen 72 uur na ontvangst van betaling. Indien de betaling tijdens de sluitingsperiode van Swen Pennings plaatsvindt gelden de  72 uur vanaf de eerste werkdag van Swen Pennings.

5.4    Indien de levering vertraging oploopt zal de Koper daarvan bericht ontvangen. De Koper heeft in dat geval het recht om de bestelling per mail te annuleren.

5.5    Swen Pennings is niet aansprakelijk voor eventuele schade die u mocht lijden doordat de bestelling is afgeleverd op een door de Koper foutief opgegeven woonadres. Zolang Swen Pennings geen verhuisbericht ontvangt, wordt de Koper geacht te wonen op het adres dat bij Swen Pennings bekend is en blijft de Koper verantwoordelijk voor de bestelde artikelen die eventueel op het oude adres zijn afgeleverd.

6. Annuleren

Het is mogelijk een bestelling te annuleren zonder opgaaf van reden.

6.1    Annulering dient binnen 24 uur plaats te vinden nadat de bestelling is geplaatst en mits de bestelling nog niet is verstuurd.

6.2    U dient de annulering per e-mail door te geven.

7. Ruilen en retourneren

Wanneer een artikel waarneembaar  niet aan uw verwachting voldoet dan bestaat de mogelijkheid om het artikel te ruilen of te retourneren zonder opgaaf van reden. Voor retourneringen en/of ruilingen gelden de volgende voorwaarden:

7.1    De portokosten alsmede het verzendrisico voor retourzending zijn voor eigen rekening van de Koper.

7.2    U dient Swen Pennings na ontvangst van de bestelling binnen 2 dagen per mail van de retournering op de hoogte te stellen. Na retourmelding ontvangt u van Swen Pennings per mail een retour bon die u ingevuld met het artikel dient mee te sturen.

7.3   Na ontvangst van uw bestelling heeft u 7 dagen de tijd om de artikelen te retourneren (voorzien van retour/ruilbon). Na afloop van deze termijn kan de koop niet meer ontbonden worden en is definitief.

7.4    De goederen dienen in originele staat te zijn, d.w.z. ongebruikt en in een degelijke verpakking teruggestuurd te worden. De retour bon dient volledig ingevuld meegezonden te worden met uw retourzending.

7.5   Onvoldoende of niet gefrankeerde retourzendingen worden niet aangenomen, ongeacht de reden van het retoursturen.

7.6  Bij retourneren (ontbinding koop van 1 of meerdere artikelen) zal het retour te ontvangen bedrag (excl. verzendkosten) binnen 14 dagen aan u overgemaakt worden of zoveel mogelijk eerder.

7.7    Artikelen waarop een korting van 50% of meer van toepassing is, kunnen niet geruild/geretourneerd worden.

7.8    De Koper blijft tot ontvangst van de goederen bij Swen Pennings verantwoordelijk voor deze goederen.

7.9    Speciaal voor U bestelde artikelen en hogedruk natriumlampen worden nooit retour genomen.

7.10   Acceptatie van retourgoederen gebeurt alleen na goedkeuring door ons personeel.

8. Garantie

Swen Pennings doet er alles aan om een perfect product te leveren. Na ontvangst van uw bestelling bent u verplicht de geleverde goederen onmiddellijk te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken per omgaande per mail aan Swen Pennings te melden.

8.1     Voor beschadigingen en slijtage is Swen Pennings niet aansprakelijk.

8.2  De garantie vervalt wanneer er zonder overleg getracht is zelf een gebrek  te herstellen en/of de gebruiksaanwijzing/gebruiksinstructie niet is opgevolgd, het gebrek is ontstaan door oneigenlijk gebruik/verwijtbaar handelen door de Koper, dan wel door onoordeelkundig gebruik van de Koper.

9. Aansprakelijkheid

Swen Pennings is niet aansprakelijk voor enige schade direct of indirect, die na de levering, door welke oorzaak dan ook, ontstaan is aan de koper, aan zaken van de koper, aan Koper’s gezinsleden, aan derden of aan zaken van derden.

9.1  Indien vast komt te staan dat de verkoper toch aansprakelijk zou zijn voor enige schade, dan  is de aansprakelijkheid gemaximeerd tot het orderbedrag van de bestelling.

9.2    Swen Pennings is niet aansprakelijk voor een tijdelijke onbeschikbaarheid van haar website en voor technische of elektronische fouten van de online-aanbiedingen.

10. Privacy

Uw persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Swen Pennings. Swen Pennings verstrekt absoluut geen gegevens aan derden tenzij noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling.

11. Copyright beeld- en tekstmateriaal

Het is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming, tekst- en/of beeldmateriaal van de website te kopiëren, op te slaan, te publiceren, te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken.